GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Commissie voor de taxidiensten in het Waals Gewest

    

Publicatie : 1993-10-12

Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een commissie voor taxidiensten (Besluit van 08/07/93)

De Commissie voor taxidiensten bestudeert, op verzoek van de Minister of op eigen initiatief, elk probleem eigen aan de taxidiensten, met name :

-           de toe te passen tarieven

-           elk ontwerp van wijziging van de reglementering voor het taxivervoer.

De Commissie voor taxidiensten bestaat uit elf leden :

1°        drie ambtenaren van de algemene directie Vervoer van het Ministerie voor Uitrusting en Vervoer ;

2°        twee afgevaardigden van de "Société Régionale Wallonne du Transport" ;

3°        twee afgevaardigden van de Waalse afdeling van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten ;

4°        twee afgevaardigden van de "Union wallonne des Exploitants de Taxis" (Waalse vereniging van taxi-exploitanten) ;

5°        twee afgevaardigden van de "Fédération wallonne des Exploitants indépendants de Taxis" (Waalse vereniging van zelfstandige taxi-exploitanten).

Publicatie : 2003-05-22

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER

16 JANUARI 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Commissie voor taxidiensten, opgericht bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 1993 tot oprichting van commissies voor geregelde diensten, gespecialiseerde geregelde diensten en taxidiensten

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar personenvervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 33bis;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juli 1993 tot oprichting van commissies voor geregelde diensten, gespecialiseerde geregelde diensten en taxidiensten, zoals gewijzigd;
Op de voordracht van de Minister van Vervoer,

Besluit :
Artikel 1. De volgende personen worden benoemd tot gewoon lid van de Commissie voor taxidiensten :

a) voor het Directoraat-generaal Vervoer van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer :
- de heer ir. J. Diez;
- de heer G. Dereau;
- de heer A. Walgraffe;

b) voor de "Société régionale wallonne du Transport" (Waalse gewestelijke vervoermaatschappij) :
- de heer M. Favay;
- de heer C. Perraux;

c) voor de Waalse afdeling van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten :
- de heer T. De Schutter;

d) voor de Nationale groepering van taxi- en locatieautobedrijven :
- de heer C. Fievez;
- de heer A. Zambon.

Art. 2. De volgende personen worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor taxidiensten :
a) voor het Directoraat-generaal Vervoer van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer :
- Mevr. Chr. Chermanne;
- Mevr. M. Carlier;
- de heer P. Grimonprez;

b) voor de "Société régionale wallonne du Transport" :
- de heer G. Pètre;
- de heer F. Thys;

c) voor de Waalse afdeling van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten :
- de heer P. Pieters.
Namen, 16 januari 2003.
De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie,
J. DARAS

Top