GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Brussels Gewest - Erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen

                

Publicatie : 2006-10-13

 

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

25 SEPTEMBER 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 februari 2004 betreffende de benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen

 

 

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,

 

Gelet op de ordonnantie van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 11 juli 2002, inzonderheid op artikel 17 § 1, 1°;

 

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2003 en van 24 maart 2005, inzonderheid op artikel 83, § 3;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2004 betreffende de benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen, inzonderheid op artikel 1,

 

Besluit :

 

Artikel 1. In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 19 februari 2004 betreffende de benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen worden de woorden « de heer Georges Gemers » vervangen door de woorden « de heer Tony Navarro ».

 

Art. 2. In artikel 1, 1°, van het vernoemd ministerieel besluit van 19 februari 2004 worden de woorden « Mevr. Christiane Bombeek » vervangen door de woorden « de heer Philippe Van Isacker, ondervoorzitter van dezelfde vereniging ».

 

Art. 3. In artikel 1, 2°, van het vernoemd ministerieel besluit van 19 februari 2004 worden de woorden « de heer André De Loor, voorzitter van de Beroepsverening van Taxi en Taxibestelwagenexploitanten » vervangen door de woorden « de heer Claude Delire, voorzitter van de Nationale Groepering van Taxibedrijven en van de Bedrijven voor het Verhuren van Voertuigen »;

 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekengemaakt.

 

Brussel, 25 september 2006.

P. SMET

Top