GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Maximumprijzen taxi

Publicatie : 2014-04-07

WAALSE OVERHEIDSDIENST

13 MAART 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's

De Waalse Regering,
Gelet op artikel 4, derde lid, van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten van verhuur van voertuigen met chauffeur;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's;
Gelet op het advies van 20 maart 2013 van de subcommissie van de taxidiensten binnen de "Commission consultative du Transport et de la Mobilité" ingesteld bij artikel 33bis van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest;
Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van de steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 20 januari 2014;
Gelet op advies nr. 54.652/4 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het advies van de autonome adviescel "Duurzame ontwikkeling" van 20 februari 2014;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 1991 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de nachtarbeid in de ondernemingen van taxi's;
Overwegende dat de maximumprijzen voor de vervoerdiensten met taxi dienen aangepast te worden om een degelijke vergoeding van de exploitant en dus ook van de loontrekkende chauffeurs toe te laten, voor zover dit redelijk blijft voor de klant, en om weinig transparante en oneerlijke praktijken te voorkomen;
Overwegende dat deze prijzen rekening moeten houden met de verschillende parameters die eigen zijn aan de sector en met hun evolutie;
Overwegende dat de laatste aanpassing van de prijzen gebaseerd is op de kostprijzen van het jaar 2008; dat het ontwikkelingspercentage van deze kosten 15,59 % bedraagt; dat dit percentage geleidelijk aan in de maximumprijzen van de vervoerdiensten met taxi's dient opgenomen te worden;
Overwegende dat een te hevige verhoging van de tarieven de klanten zou doen vluchten en dus nadelig zou zijn voor de sector;
Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° "nachtritten" : de ritten waarbij het instappen van de klant gebeurt tussen 22 uur en 6 uur;

2° "perimeter" : lijn die een zone afbakent binnen dewelke de terugrit van de taxi naar zijn standplaats niet aan de klant wordt aangerekend;

3° "diensten van de Regering" : de Directie van de Waalse Overheidsdienst bevoegd voor het vervoer van personen;

4° "Commissie voor taxidiensten, de subcommissie van de taxidiensten binnen de "Commission consultative du Transport et de la Mobilité" ingesteld bij artikel 33bis van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, belast met de vervoerdiensten bedoeld in het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten van verhuur van voertuigen met chauffeur.

Art. 2. De Regering bepaalt en wijzigt de perimeters.

Art. 3. De maximumprijzen, fooi en belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, voor het vervoer van personen met taxi's, worden als volgt vastgesteld :

1° in de lokaliteiten waar het perimeterstelsel niet wordt toegepast :

a) opnemingsbedrag : 2.60 euro;

b) kilometerprijs : 1.35 euro per afgelegde kilometer;

c) wachtgeld : 32 euro per uur;

d) forfaitaire toeslag voor nachtritten : 2.50 euro;

e) afstand : de afstand mag worden berekend vanaf het vertrek van de garage of de standplaats tot de terugkeer op dezelfde plaats. De afstand zonder passagier dient langs de kortste weg te worden afgelegd;

f) tarief I : het enkelvoudige tarief dat wordt toegepast als de klant het voertuig niet verlaat en zich naar zijn vertrekpunt laat terugbrengen;

g) tarief II : het tarief mag niet hoger zijn dan het dubbele van het tarief bedoeld in f), het wordt toegepast als de klant het voertuig verlaat en het voertuig leeg naar zijn vertrekpunt terugkeert;

2° in de lokaliteiten waar het perimeterstelsel wordt toegepast :

a) opnemingsbedrag : 2.40 euro;

b) kilometerprijs : 1.65 euro per afgelegde kilometer;

c) wachtgeld : 32 euro per uur;

d) forfaitaire toeslag voor nachtritten : 2.50 euro;

e) afstand : de afstand mag worden berekend vanaf het instappen van de klant tot het uitstappen van de klant binnen de perimeter;

f) tarief I : het enkelvoudige tarief dat binnen de perimeter wordt toegepast;

g) tarief II : het tarief mag niet hoger zijn dan het dubbele van het tarief bedoeld in f), het wordt toegepast wanneer het voertuig de perimeter verlaat behalve als de klant het voertuig niet verlaat en zich laat terugvoeren naar een binnen de perimeter gelegen willekeurige plaats.
In de gevallen bedoeld in 1°, g), moet de chauffeur zich vóór het inschakelen van tarief II vergewissen van de intenties van de klant.
Het opnemingsbedrag bedoel in 2°, a) geeft recht op het thuis afhalen binnen een straal van 2 000 meter, gerekend vanaf de dichtst bijgelegen standplaats van de exploitant.
In de gevallen bedoeld in 2°, e), indien de klant buiten de perimeter uitstapt, mag de terugrit tot de perimeter worden aangerekend, met dien verstande dat de terugrit langs de kortste weg moet geschieden.
In de gevallen bedoeld in 2°, g), moet de chauffeur de bedieningsinrichting van het tarief II in werking stellen bij het verlaten van de perimeter en is daarvoor verplicht zich te vergewissen van de eindbestemming van de klant.

Art. 4. De Minister bevoegd voor de vervoerdiensten met taxi kan, na advies van de Commissie voor Taxidiensten, afwijkingen toestaan op de maximumprijzen om rekening te houden met plaatselijke omstandigheden.
De vragen tot afwijking worden gericht aan de diensten van de Regering en moeten minstens de volgende gegevens bevatten :

1° de naam en het adres van de aanvrager;

2° de actuele en de gevraagde tarieven;

3° de redenen voor de indiening van de aanvraag tot afwijking evenals de becijferde rechtvaardiging ervan;

4° de jaarrekeningen van de representatieve ondernemingen voor de laatste drie boekjaren en, in voorkomend geval, de uitbatingsrekeningen van de betrokken afdeling.

Art. 5. De exploitant mag de klant commerciële verminderingen toestaan voor zover deze verminderingen het in dit besluit of binnen een gemeentelijk reglement vastgesteld maximumtarief naleven.

Art. 6. Het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's wordt opgeheven.

Art. 7. De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 maart 2014.

De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY

Top