GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

De maximumtarieven en de perimeters

 11 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's.

Gecoördineerde texten tot 01-12-2009

 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,KMO,MIDDENSTAND EN ENERGIE

De Minister voor Ondernemen,

Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 23 december 1969;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's, artikel 2, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 16 januari 2004 en 20 december 2005;

Gelet op het advies van de Commissie tot Regeling der Prijzen, gegeven op 21 maart 2008;

Gelet op het advies nr. 44.696/1 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1. kleine rijtuigen : de rijtuigen met maximum vier zitplaatsen, de plaats van de bestuurder inbegrepen;

2. grote rijtuigen : de rijtuigen met meer dan vier zitplaatsen, de plaats van de bestuurder inbegrepen;

3. nachtritten : de ritten waarbij het instappen van de klant gebeurt tussen 22 uur en 6 uur.

Art 2.  De maximumprijzen, fooi en belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, voor het vervoer van personen met taxi's, worden als volgt vastgesteld :

1° In de lokaliteiten waar de bevoegde gewestelijke overheid de toepassing van het perimeterstelsel niet oplegt :

a) kilometerprijs

1.kleine rijtuigen : 1,15 euro per afgelegde kilometer; Inwerkingtreding : 29-09-2008

2. grote rijtuigen : 1,25 euro per afgelegde kilometer; Inwerkingtreding: 29-09-2008

b) Wachtgeld : 30,00 euro per uur;  Inwerkingtreding: 29-09-2008

c) Opnemingsbedrag : 2,40 euro;  Inwerkintreding: 29-12-2005

d) Forfaitaire toeslag voor nachtritten : 2,00 euro;  Inwerkingtreding : 29-12-2005

e) Afstand : de afstand mag worden berekend vanaf het vertrek van de garage of de standplaats tot de terugkeer op dezelfde plaats. De afstand zonder passagier dient langs de kortste weg te worden afgelegd. 

2° In de lokaliteiten waar de bevoegde gewestelijke overheid de toepassing van het perimeterstelsel oplegt :

a) Kilometerprijs :

1. kleine rijtuigen : 1,40 euro per kilometer met passagier; Inwerkingtreding 29-09-2008

2. grote rijtuigen : 1,50 euro per kilometer met passagier;  Inwerkingtreding: 29-09-2008

b) Wachtgeld : 30,00 euro per uur;Inwerkingtreding  : 29-09-2008

c) Opnemingsbedrag : 2,25 euro; Inwerkingtreding: 29-12-2005

Het opnemingsbedrag geeft recht op het thuis afhalen binnen een straal van 2 000 meter, gerekend vanaf de dichtst bijgelegen standplaats van de exploitant.

d) Forfaitaire toeslag voor nachtritten : (2,00 euro); Inwerkingtreding: 29-12-2005

e) Afstand : de afstand mag worden berekend vanaf het instappen van de klant tot het uitstappen van de klant binnen de perimeter. Indien de klant buiten de perimeter uitstapt, mag de terugrit tot de perimeter worden aangerekend, met dien verstande dat de terugrit langs de kortste weg moet geschieden.

Art 3. De Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft kan, na advies van de Commissie tot Regeling der Prijzen, afwijkingen op de maximumprijzen toestaan om rekening te houden met plaatselijke omstandigheden. De vragen tot afwijking moeten worden gericht aan de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel. Ze moeten minstens volgende gegevens bevatten :

1° de naam en het adres van de aanvrager;

2° de actuele en de gevraagde tarieven;

3° de redenen voor de indiening van de vraag tot afwijking evenals de becijferde rechtvaardiging ervan;

4° de jaarrekeningen van de representatieve onderneming voor de laatste drie boekjaren en, in voorkomend geval, de    uitbatingsrekeningen van de betrokken afdeling.

Art 4.  Het ministerieel besluit van 28 juni 1999 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 november 2000, wordt opgeheven.

Art 5  Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
 

Brussel, 19 juli 2008.
 

V. VAN QUICKENBORNE

Wijzigingen

  • Ministerieel Besluit van 29-07-2008 gepubl.op 11-08-2008 ( gewiijz art 2°)
  • Ministerieel Besluit van 20-12-2005 gepubl op 29-12-2005 ( gewijz. art 2)
  • Ministerieel Besluit van 16-01-2004 gepubl op 23-01-2004 ( gewijz art 2)
  • Besluit Vlaamse regering van 18-0°7-2003 gepubl op 19--09-2003 ( Gewijz. art opheffing )

 

Top