GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Vind hier alle wetten en reglementeringen die van toepassing zijn voor de taxisector en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (alsook voor de collectieve taxi's in Wallonië).

Daar de taxiwetgeving een materie is die werd geregionaliseerd, heeft elk Gewest een specifieke wetgeving. 

De federale wetgeving (Wet van 27 december 1974 betreffende taxidiensten en het Koninklijk Besluit van 19 maart 1975 betreffende de locatievoertuigen met chauffeur) is dus voor een groot deel niet meer van toepassing in de drie Gewesten.

De rubriek reglementering is ingedeeld als volgt :

De Federale Wetgeving
De Regionale Wetgeving 
Internationaal 
De Commissies en de comités waarin GTL zetelt 
De Collectieve Arbeidsovereenkomsten

In de "Federale Wetgeving" vindt men:

 • regels op sociaal gebied
 • het reglement van de politie op het wegverkeer
 • de inschrijving van voertuigen (TX-kentekenplaten)
 • de medische schifting
 • specifieke fiscale maatregelen
 • specifieke economische wetgeving
 • regels betreffende de werking van het daklicht en de taxameters (die zijn slechts voor een deel nog van toepassing in sommige Gewesten)
 • de oude federale reglementering betreffende taxi's en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (deze is voor een groot deel niet meer van toepassing in de drie Gewesten).

In de opsplitsing "Regionale Wetgevingen" vindt u in het hoofdstuk:

 • Vlaams Gewest :
  • het decreet van 20 april 2001 betreffende het personenvervoer in Vlaanderen
  • het besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
    
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
  • De ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur;
  • De verschillende besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de taxi's en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur.
    
 •   Wallonië :
   
  • Het Decreet van 18 oktober 2007 van de Waalse Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van wagens met chauffeur
  • Het uitvoeringsbesluit van 3 juni 2009 van de Waalse Regering gewijzigd door het uitvoeringsbesluit  van 11 juli 2013 (BS 19 augustus 2013) 
  • Een aantal andere Besluiten van de Waalse Regering betreffende de taxidiensten, de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur en de collectieve taxidiensten. 

In de rubriek "Internationaal" vindt u het BENELUX-Akkoord waarin de voorwaarden vermeld staan voor het internationale (grensoverschrijdende) vervoer van personen met huurauto’s en taxi’s.

De Rubriek "Commissies en Comités waarin GTL zetelt" is onderverdeeld in:

 • nationaal niveau
 • gewestelijk niveau: Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië.

De Rubriek  "Collectieve Arbeidsovereenkomsten" bevat de verschillende Collectieve Arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité 140.02.

 

 

 

 

 

 

 

Top