GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Koninklijk besluit

Deze federale wetgeving werd volledig of gedeeltelijk vervangen door een decreet (Vlaanderen - Wallonïe) en een ordonnantie ( Brussel).

Publicatie : 1975-04-09

MINISTERIE VAN VERKEER

19 MAART 1975 Konininklijk Besluit betreffende diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna zullen zijn, Onze Groet.

Op voorstel van onze Minister van Verkeer, hebben wij aangenomen en bekrachtigen hetgeen volgt.

Artikel 1. : Begripsbepalingen

§ 1. Voor de toepassing van de wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten worden met diensten voor het verhuren van auto's met chauffeur de diensten bedoeld die verzekerd worden met een voertuig dat naar constructie en uitrusting geschikt is voor het vervoer van ten hoogste negen personen - de bestuurder inbegrepen - en daartoe bestemd is en die bovendien aan één der volgende voorwaarden voldoen:

1° het voertuig wordt ter beschikking van het publiek gesteld voor hetzij een ceremonie, hetzij een verplaatsing van ten minste drie uren;

2° het voertuig is voor het vervoer van de kliënteel van een bepaald hotel bestemd ingevolge een met de directie van het hotel afgesloten schriftelijke overeenkomst, waarvan een afschrift aan boord van het voertuig is;

3° het voertuig is een ziekenwagen of wordt, bij gebrek aan een beschikbare taxi, voor een vervoer met medische doeleinden gebruikt;

4° het voertuig wordt ter beschikking gesteld van een bepaalde persoon ingevolge een schriftelijke overeenkomst, waarvan een afschrift aan boord van het voertuig is, en die aangegaan werd voor een geheel van tijdens een periode van ten minste één week te verrichten prestaties.

§ 2. In elk der bij § 1 bepaalde gevallen moet de huur op het voertuig en niet op elk der plaatsen slaan.

Deze bepaling is echter niet toepasselijk op de ziekenwagens.

Artikel 2. : Opheffing

Het koninklijk besluit van 24 juni 1969 betreffende de diensten voor het verhuren van auto's wordt opgeheven.

Artikel 3. : Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1975.

Artikel 4. : Onze Minister van Verkeer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.


Gegeven te Crans- sur- Sierre – Zwitserland, 19 maart 1975
Boudewijn
Voor de Koning
De Minister van Verkeer,
J. Chabert

 

Top