GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Het sociaal fonds

 

Door de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 25 februari 1969 in het nationaal Paritair Comité van het vervoer, werd een fonds voor bestaanszekerheid, thans genoemd het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur, opgericht.

Dit Sociaal Fonds wordt beheerd door een Raad van Bestuur paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers (De Belgische Transport Arbeidersbond (BTB) en het Algemeen Christelijk Vakverbond-Transport en Communicatie (ACV-Transcom) en de werkgevers. De vertegenwoordigers langs werkgeverszijde worden aangeduid door GTL.

Het fonds heeft als doelstelling het organiseren en verzekeren van:

  • de inning en de invordering van de bedragen ten laste van de werkgevers van de sector
  • de toekenning en de betaling van aanvullende sociale voordelen aan de werknemers van de sector. De rechthebbenden alsook de modaliteiten van toekenning en betaling van deze bijkomende sociale voordelen worden bepaald via verschillende Collectieve Arbeidsovereenkomsten.

Het fonds mag zich eveneens inlaten met alle kwesties welke verband houden met de beroepsopleiding en met de bevordering van de tewerkstelling van de chauffeurs, alsook met de promotie van het beroep van chauffeur en de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur.

Verdere inlichtingen aangaande dit fonds zoals de samenstelling, de statuten, de activiteiten kunnen worden geraadpleegd via de website van het sociaal fonds www.taxi-info.be

U vindt er ook de Collectieve Arbeidsovereenkomsten die momenteel van toepassing zijn in de sector. Deze ontstaan ten gevolge van een Collectieve Arbeidsovereenkomst welke wordt ondertekend door de sociale partners in het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek. De sectorale cao's worden nadien geregistreerd door de FOD Arbeid en Tewerkstelling teneinde deze algemeen bindend te laten verklaren. Zij worden bekrachtigd via Koninklijke Besluiten die in het Belgische Staatsblad worden gepubliceerd.

 

 

 

 

 

Top