GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

T-X... - Nummerplaten

 

Publlicatie : 2001-08-08

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Gecoördineerde versie van 06-10-2014
 

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - B.S. 2014-10-06

30 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen
 

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Gelet op de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, artikel 21, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 november 2010;
Gelet op het ministerieel van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;
Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;
Gelet op het advies 56.622/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 september 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 4 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 8 november 2010 en 28 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

(....)

5° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt :

" § 4. Kentekenplaten met (index)letter "T" worden toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van personenvoertuigen die aangewend worden hetzij voor een vergunde taxidienst, hetzij uitsluitend voor verhuring met bestuurder overeenkomstig artikel 15, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen. Voor de categorie vergunde taxidi
enst begint de groep letters met "X", voor de categorie verhuring met bestuurder begint de groep letters met "L".
Zodra het personenvoertuig niet langer voldoet aan de in het voorgaande lid bedoelde voorwaarde, dient de kentekenplaat binnen 8 dagen ingeleverd te worden bij de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid.

(...)

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2014.

Brussel, 30 september 2014.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
M. WATHELET
De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Mevr. C. FONCK
 
 

 

 

 

 

 

 

Top