GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Decreet betreffende het medisch-sanitair vervoer

Publicatie : 2013-10-22

WAALSE OVERHEIDSDIENST

10 OKTOBER 2013. - Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende het medisch-sanitair vervoer al dan niet aangepast

 

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt een in artikel 128, § 1, van de Grondwet bedoelde aangelegenheid, overeenkomstig artikel 138 ervan.

Art. 2. Hoofdstuk IV, van Titel 2, van Boek VI, Deel II, van het decretaal deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt opgeheven en vervangen als volgt :

"Hoofdstuk IV. - Medisch-sanitair vervoer

Afdeling 1. - Begripsomschrijving en algemene bepalingen

Art. 680. § 1. In de zin van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

1° medisch-sanitair vervoer : elk vervoer dat tegen bezoldiging over de weg en per ambulance of met een lichte ziekenwagen uitgevoerd wordt door gekwalificeerd personeel, met uitzondering van het vervoer bedoeld in de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening;

2° patiënt : natuurlijke persoon die een aan zijn gezondheidstoestand aangepast medisch-sanitair vervoer gebruikt om zich naar een medische hulpverlener te begeven of om van erbij weg te gaan;

3° lichte ziekenwagen : elk voertuig dat gebruikt wordt voor het sanitair vervoer van patiënten die geen medisch toezicht nodig hebben en niet moeten liggen, en dat al dan niet aangepast is aan het vervoer van personen met beperkte beweeglijkheid;

4° ambulance : voertuig ingericht en uitgerust voor het vervoer van liggende patiënten of van patiënten die een bijzonder medisch toezicht nodig hebben in de sanitaire cel;

5° ambulancier : elke persoon die beschikt over de bevoegdheden bedoeld in artikel 687, 4°, om medisch-sanitair vervoer te verrichten;

6° dienst voor medisch-sanitair vervoer : dienst die voor het medisch-sanitair vervoer in het Franse taalgebied wordt georganiseerd;

7° exploitant : elke natuurlijke of rechtspersoon die een dienst voor medisch-sanitair vervoer die krachtens dit hoofdstuk voor een onbepaalde duur of voorlopig wordt erkend, uitbaat.

 § 2. De Regering bepaalt de lijst van de medische hulpverleners bedoeld in § 1, 2°.

Art. 681. Elke dienst voor medisch-sanitair vervoer waarvan de bedrijfszetel in het Franse taalgebied gelegen is, wordt krachtens dit hoofdstuk erkend.

Elke dienst voor medisch-sanitair vervoer waarvan de bedrijfszetel buiten het Franse taalgebied maar binnen de Europese Unie is gelegen en die beschikt over een erkenning toegekend door de bevoegde overheid van het grondgebied waarin zijn bedrijfszetel is gelegen, of over een gelijkwaardige titel, mag zijn activiteiten in het Franse taalgebied uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als voor de diensten bedoeld in artikel 680, 7°.

Afdeling 2. - Erkenning

Art. 682. De erkenning wordt voor een onbepaalde duur door de Regering toegekend.

De toekenning van de erkenning wordt onderworpen aan de naleving van de werkingsnormen bedoeld in afdeling 3. Als sommige van die normen slechts tijdens de werking vervuld kunnen worden, verbindt de exploitant zich ertoe om eraan te voldoen volgens de modaliteiten en de termijn bepaald door de Regering.

De Regering bepaalt de procedures voor de toekenning, de schorsing, de weigering, de intrekking van de erkenning en voor de dringende sluiting van de diensten voor medisch-sanitair vervoer.

De Regering bepaalt de regels betreffende de ontvankelijkheid en de samenstelling van het dossier m.b.t. de erkenningsaanvraag.

Art. 683. De exploitant die een ontvankelijke en volledige erkenningsaanvraag heeft ingediend, geniet een voorlopige werkingserkenning totdat over zijn aanvraag wordt beslist onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het bezoldigde vervoer van personen met autovoertuigen.

Om in aanmerking te komen voor een werkingserkenning, moet de exploitant niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een weigering of een intrekking van de erkenning.

Art. 684. De exploitant die zijn activiteiten inzake medisch-sanitair vervoer schorst of staakt, moet er de Regering onmiddellijk over inlichten volgens de door haar bepaalde modaliteiten.

Afdeling 3. - Werkingsnormen

Onderafdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 685. § 1. Elk voertuig dat gebruikt wordt voor een opdracht van medisch-sanitair vervoer voldoet aan de normen krachtens dit hoofdstuk en aan de eisen bepaald door de Regering.

 § 2. De exploitant is de eigenaar van de voertuigen gebruikt in het kader van de dienst voor medisch-sanitair vervoer behalve :

1° wanneer een voertuig het voorwerp uitmaakt van een verkoopovereenkomst op afbetaling, een leasingovereenkomst of een huurkoopovereenkomt;

2° wanneer een voertuig tijdelijk niet beschikbaar is ten gevolge van een ongeval, een ernstig mechanisch defect, brand of diefstal.

Het gebruik van een vervangingsvoertuig of van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een verkoopovereenkomst op afbetaling, een leasingovereenkomst of een huurkoopovereenkomst moet vóór de inbedrijfstelling ervan aangegeven worden bij de Regering volgens de door haar bepaalde modaliteiten.

Onderafdeling 2. - Werkingsnormen van de diensten voor medisch-sanitair vervoer per ambulance

Art. 686. Elk medisch-sanitair vervoer per ambulance vereist de aanwezigheid van twee ambulanciers, de ene in de sanitaire cel, de andere aan het bed van de patiënt.

Wanneer voor een vervoer het gebruik van een ambulance van type B of C evenwel vereist is, is de aanwezigheid van een dokter en/of een verpleger aan het bed van de patiënt vereist. In dat geval is de aanwezigheid van de tweede ambulancier niet verplicht.

Art. 687. Elk medisch-sanitair vervoer per ambulance voldoet aan de door de Regering bepaalde criteria betreffende :

1° de maximumprijs van de ritten, met inachtneming van de kosten voor de tenlasteneming, het aantal afgelegde kilometers en de wijze waarop het berekend wordt, de toeslagen;

2° de communicatie en het aanplakken van de tarieven;

3° de gegevens die op de factuur vermeld moeten staan;

4° de vereiste kwalificaties van de ambulanciers, de titels van gelijkwaardigheid met die kwalificaties en de verplichte voortgezette opleiding onverminderd de bepalingen bedoeld in het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen;

5° de traceerbaarheid van de ritten;

6° de hygiëne;

7° de modaliteiten voor de samenwerking met een apotheker;

8° de nodige logistieke en menselijke middelen om een vervoer te waarborgen dat aan de gezondheidstoestand van de patiënt beantwoordt;

9° de voertuigen en personeelsverzekeringen;

10° de kenmerken op de buitenkant, het uitzicht en het geluid van de voertuigen.

De technische uitrusting van elk type ambulance stemt overeen met norm EN 1789.

Onderafdeling 3. - Werkingsnormen van de diensten voor medisch-sanitair vervoer per lichte ziekenwagen

Art. 688. Elk medisch-sanitair vervoer per lichte ziekenwagen voldoet aan de door de Regering bepaalde criteria betreffende :

1° de maximumprijs van de ritten, met inachtneming van de kosten voor de tenlasteneming, het aantal afgelegde kilometers en de wijze waarop het berekend wordt, de toeslagen;

2° de communicatie en het aanplakken van de tarieven;

3° de gegevens die op de factuur vermeld moeten staan;

4° de vereiste kwalificaties van het personeel, de titels van gelijkwaardigheid met die kwalificaties en de verplichte voortgezette opleiding;

5° de traceerbaarheid van de transporten;

6° de hygiëne;

7° de sanitaire uitrusting van de lichte ziekenwagen;

8° de technische uitrusting van de lichte ziekenwagen;

9° de voertuigen en personeelsverzekeringen;

10° de kenmerken op de buitenkant, het uitzicht en het geluid van de voertuigen.

Afdeling 4. - Controles en sancties

Onderafdeling 1. - Controles

Art. 689. § 1. De Regering wijst de personeelsleden aan die zullen toezien op de naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk en van de uitvoeringsbepalingen ervan.

 § 2. Bij het vervullen van hun opdrachten kunnen ze :

1° alle controles en onderzoeken verrichten en alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten, met name :

a) elke persoon ondervragen over elk feit waarvan de kennis nuttig is voor het uitoefenen van de controle op de naleving van de normen bedoeld in dit hoofdstuk;

b) zich elk nuttig document laten overmaken of elk nuttig document zoeken voor de voltooiing van hun opdracht, er een afschrift van nemen of het tegen ontvangstbewijs meenemen;

2° de lokalen van de dienst voor medisch-sanitair vervoer, de ambulances of de lichte ziekenwagen betreden.

Ze mogen een beroep doen op de openbare macht om hun opdrachten te vervullen.

 § 3. Ze maken processen-verbaal van vaststelling op die gelden tot het tegendeel bewezen is.

Een afschrift van het proces-verbaal wordt aan de overtreder betekend binnen een termijn van vijftien dagen na de vaststelling van de feiten.

Onderafdeling 2. - Sancties en boetes

A. Dringende sluiting, schorsing en intrekking

Art. 690. Bij niet-naleving van dit hoofdstuk kan de Regering overgaan tot de schorsing, de weigering of de intrekking van de erkenning volgens de door haar bepaalde voorwaarden.

Bij vaststelling van een ernstige overtreding bedoeld in het eerste lid, die schadelijk kan zijn voor de gezondheid of de veiligheid van de patiënten, gaat de Regering tot de dringende sluiting van de dienst voor medisch-sanitair vervoer over.

De erkenning van de dienst voor het medisch-sanitair vervoer met een lichte ziekenwagen wordt van rechtswege gestort indien de uitbatingsvergunning toegekend krachtens de bepalingen betreffende de collectieve taxidiensten van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten van verhuur van wagens met chauffeur niet hernieuwd wordt binnen de voorgeschreven termijn, geschorst wordt of ingetrokken is.

B. Strafrechtelijke sancties

Art. 691. § 1. Degenen die een activiteit van medisch-sanitair vervoer uitoefenen zonder erkenning of ten gevolge van een intrekking van de erkenning of van een dringende sluiting, worden gestraft met drie maandentot twee jaar opsluiting en met een boete van 1.000 à 10.000 euro of slechts met één van die straffen.

Degenen die de normen bedoeld in afdeling 3 van dit hoofdstuk overtreden, worden gestraft met veertien dagen tot zes maanden opsluiting en met een boete van 100 tot 1.000 euro of met één van die straffen.

 § 2. De hoven en de rechtbanken kunnen krachtens § 1 de veroordeelde verbieden, hetzij persoonlijk, hetzij via een tussenpersoon, een dienst voor medisch-sanitair vervoer te beheren. Dat verbod mag niet langer duren dan tien jaar.

C. Administratieve sancties

Art. 692. § 1. Gestraft wordt met een administratieve geldboete :

1° de exploitant die een valse of onvolledige aangifte doet of verzuimt een aangifte te doen i.v.m. de verplichtingen bepaald bij of krachtens dit hoofdstuk;

2° de exploitant die de uitoefening van de opdrachten van de personeelsleden bedoeld in artikel 690, § 1 verhindert;

3° de exploitant die geen gevolg geeft aan de bevelen van de Regering binnen de hem opgelegde termijn.

 § 2. De administratieve geldboete wordt vastgesteld op :

1° 2.000 euro voor de overtredingen waarvan sprake in § 1, 1°;

2° 1.000 euro voor de overtredingen waarvan sprake in § 1, 2°;

3° 500 euro voor de overtredingen waarvan sprake in § 1, 3°.

 § 3. Bij herhaling binnen het jaar volgend op de vaststelling van de overtreding, worden de hierboven bedoelde bedragen verdubbeld.

 § 4. De Regering wijst een ambtenaar aan die met het opleggen van de administratieve boeten binnen het Operationeel Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid belast wordt.

De aangewezen ambtenaar betekent de administratieve boete aan de betrokken beheerder binnen de maand na de beslissing ervan.

De geldboete moet betaald worden binnen twee maanden na de kennisgeving aan de algemene rekening der ontvangsten van de Waalse Overheidsdienst.

 § 5. De Regering legt de procedure vast voor de ambtshalve inning bij niet-betaling binnen de opgelegde termijn.

Afdeling 5. - Activiteitenverslag

Art. 693. De erkende diensten voor medisch-sanitair vervoer maken een jaarlijks activiteitenverslag met de kwantitatieve, kwalitatieve en financiële gegevens betreffende hun activiteiten aan de Regering over volgens het door haar bepaalde model.

Op grond van het geheel van de overgemaakte verslagen maakt de Regering een samenvatting van de activiteit van het medisch-sanitair vervoer binnen het Franse taalgebied op en dient ze bij het Waalse Parlement aan het einde van de legislatuur in.

Art. 3. Artikel 714 wordt vervangen als volgt :

"Art. 714. Elke dienst voor medisch-sanitair vervoer die krachtens het decreet van 29 april 2004 houder is van de erkenning, dient een ontvankelijke en volledige erkenningsaanvraag in binnen zes maanden na de inwerkingtreding van hoofdstuk 4 van titel 2 van Boek VI van Deel II van het decretaal deel van dit Wetboek.

Zo niet wordt hij aan het einde van bovenvermelde periode niet meer erkend.

Onmiddellijk vanaf de indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag kan de dienst overeenkomstig afdeling 2 van hoofdstuk 4 van Titel 2 van Boek VI van Deel II van het decretaal deel van het Wetboek zijn activiteiten verder uitoefenen tot de dag waarop beslist wordt over zijn erkenning met onbepaalde duur.".

Art. 4. Artikel 715 wordt opgeheven.

Art. 5. Artikel 716 wordt vervangen als volgt :

"Art. 716. In afwijking van artikel 687, tweede lid, van het Wetboek en onverminderd norm EN 1789 blijven de ambulances die in activiteit zijn in de dienst voor medisch-sanitair vervoer die erkend is de dag van inwerkingtreding van hoofdstuk 4 van titel 2, Boek 6, Deel II, van het decretaal deel van dit Wetboek, onderworpen aan de technische normen zoals bepaald bij of krachtens het decreet van 29 april 2004 betreffende het medisch-sanitair vervoer en het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2005 houdende uitvoering van het decreet van 29 april 2004 betreffende het medisch-sanitair vervoer.".

Art. 6. De artikelen 717, 718 en 719 worden opgeheven.

Art. 7. Het decreet van 29 april 2004 betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer wordt opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 10 oktober 2013.

De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken,

J.-M. NOLLET

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport,

A. ANTOINE

De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën,

J.-Cl. MARCOURT

De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad,

P. FURLAN

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,

Mevr. E. TILLIEUX

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,

Ph. HENRY

De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,

C. DI ANTONIO

 

 

 

Top