GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Comité van advies van het Brussels Gewest

Publicatie: 22-12-1995

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

16 NOVEMBER 1995 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de samenstelling, de werking en de opdrachten van het Regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gecoördineerde versie van de tekst met volgende wijzigingen :

- Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 september 2011 (B.S. van 3/10/2011)

- U vindt onderaan het Besluit van 16 november 1995 tevens het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013 (BS 27-01-2014) tot aanwijzing van de leden van het regionaal Comité van Advies voor Taxi's en Diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006, in het bijzonder het artikel 34;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 1995 houdende de samenstelling, de werking en de opdrachten van de regionaal comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies nr. 49.932/2/V van de Raad van State, gegeven op 26 juli 2011, overeenkomstig artikel 84 § 1er, lid 1, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van het Regionaal Comité van Advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur van 31 mei 2011;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Vervoer,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :

1°        de Ordonnantie : de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;

2°        de Regering : de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

3°        de Raad : de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

4°        het Comité van advies : het Regionaal Comité van Advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 2. § 1er. Het Comité van advies wordt als volgt samengesteld :

1°        twee afgevaardigden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die respectievelijk de Minister-Voorzitter en de Minister of  de Staatssecretaris bevoegd voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur vertegenwoordigen;

2°        drie afgevaardigden van de Directie Taxi’s van Mobiel Brussel;

3°        een afgevaardigde van de Directie Beleid van Mobiel Brussel;

4°        een afgevaardigde van de representatieve organisaties ter verdediging van de verbruikers, die in de Raad voor het Verbruik zetelen;

5°        een afgevaardigde per representatieve vereniging voor verbruikers van het openbaar vervoer;

6°        een afgevaardigde per representatieve vereniging van exploitanten van taxidiensten of van exploitanten van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;

7°        een afgevaardigde van de Belgische Transportarbeidersbond;

8°        een afgevaardigde van de Christelijke Centrale van Vervoerarbeiders;

9°        een afgevaardigde van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België;

10°         een afgevaardigde van het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur;

11°         een afgevaardigde van de erkende nationale beroepsfederaties voor de taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur, vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O.;

12°         twee afgevaardigden van de telefooncentrales met tenminste 150 aangesloten taxi’s die houder zijn van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst, afgeleverd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

13° een afgevaardigde van het gebruikscomité van de taxi’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

§ 2. Worden als representatief voor de verbruikers van het openbaar vervoer beschouwd, de verenigingen die de volgende voorwaarden vervullen :

 a)         de verdediging van de verbruikers van het openbaar vervoer tot maatschappelijk doel hebben;

 b)            minimum 250 leden hebben;

 c)         de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de instellingen van openbaar nut in acht nemen;

§ 3. Worden als representatief voor de exploitanten van de taxidiensten beschouwd, de verenigingen die de volgende voorwaarden vervullen :

a)         de verdediging van de belangen van de exploitanten van de taxidiensten tot maatschappelijk doel hebben;

b)         minimum 50 leden hebben die houder zijn van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst, afgeleverd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

c)         de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de instellingen van openbaar nut in acht nemen;

§ 4. Worden als representatief voor de exploitanten van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur beschouwd, de verenigingen die de volgende voorwaarden vervullen :

a)         de verdediging van de belangen van de exploitanten van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur tot maatschappelijk doel hebben;

b)            minimum 25 leden hebben die houder zijn van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, afgeleverd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, of die een ervaring en een activiteit van ten minste vijf jaar in de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur bewijzen kunnen;

c)         de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de instellingen van openbaar nut in acht nemen.

§ 5. De afgevaardigde van een representatieve vereniging, zoals bedoeld in § 1, 6°, moet houder zijn van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst, afgeleverd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Artikel 3. De voorzitter kan volgende personen uitnodigen tot de vergaderingen van het comité van advies; deze hebben evenwel geen stemrecht :

1°        een afgevaardigde van het Waals Gewest;

2°        een afgevaardigde van het Vlaams Gewest;

3°        een afgevaardigde van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit;

4°        een afgevaardigde van de Federale Overheidsdienst Economie;.

5°        een afgevaardigde van de FED.Ho.Re.CA Brussel;

6°        een afgevaardigde van de vzw Brussels Hotel Association (BHA);

7°         een afgevaardigde van de MIVB;

8°         één of meerder deskundigen in het kader van een thema voorzien op de dagorde van de vergadering.

Artikel 4. De leden van het Comité van advies, zoals bedoeld in artikel 2, alsmede hun plaatsvervangers worden benoemd door de Regering op voorstel van Minister bevoegd voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur of van de hem toegevoegde Staatssecretaris.

Artikel 5. Het Comité van advies wordt voorgezeten door de Minister of de Staatssecretaris bevoegd voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Artikel 6. De voorzitter van het Comité van advies duidt de secretaris van het Comité aan buiten de leden van het Comité.

Artikel 7. De leden van het Comité van advies worden benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van twee jaar.

Artikel 8. De leden van het Regionaal Comité van advies kunnen worden geschorst of afgezet door de Regering in geval van wangedrag dat schade toebrengt aan de waardigheid van hun functie of in geval van tekortkomingen in de uitoefening van hun mandaat. Voor elke maatregel zal het betrokken lid worden opgeroepen en gehoord door de Minister of Staatssecretaris bevoegd voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. De schorsing kan niet meer dan drie maanden bedragen.

Artikel 9. Wanneer een lid vervangen wordt vóór het einde van zijn mandaat, beëindigt zijn vervanger dit mandaat.

In het benoemingsbesluit van de vervanger wordt de naam van het vervangen lid vermeld.

Artikel 10. De personen die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een gerechtelijke veroordeling, die in kracht van gewijsde gegaan is, of die in de loop van de drie jaar vóór de benoeming als lid van het Comité van advies het voorwerp hebben uitgemaakt van een schorsingsbeslissing van een door de Regering goedgekeurde vergunning om een taxidienst te exploiteren of voertuigen met chauffeur te verhuren kunnen niet als lid benoemd worden.

Artikel 11. De voorzitter stelt de dagorde van de vergaderingen van het Comité van advies vast en roept de leden bijeen, hij leidt de gesprekken, vat ze samen, brengt eventueel voorstellen in stemming en spreekt het advies van het Comité van advies uit waarvan de secretaris akte neemt. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen, de verslagen, de brieven van het Comité van advies en de voor de leden bestemde instructies.

Artikel 12. Is de voorzitter afwezig of verhinderd, dan wordt hij vervangen door de degene die hij aanduidt.

Artikel 13. Het Comité van advies brengt advies uit op eigen initiatief of op verzoek van de Regering of van de Minister bevoegd voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur of van de hem toegevoegde Staatssecretaris.

De adviezen van het Comité van advies betreffen enkel de standpunten van de vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de aangehaalde thema’s.

De voorzitter van het Comité van advies ontvangt de adviesaanvragen en legt samen met de secretaris de adviezen aan de Regering namens het Comité voor.

Artikel 14. De vergaderingen van het Comité van advies worden met gesloten deur gehouden.

Het Comité van advies beraadslaagt rechtsgeldig met meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 15. Er worden notulen van de vergaderingen opgemaakt.

Artikel 16. Het Comité van advies kan een werkgroep "taxi's" en een werkgroep "verhuring van voertuigen met chauffeur" in zijn schoot oprichten. Deze werkgroepen hebben evenwel geen autonome adviesmacht en kunnen zich niet voor het Comité verantwoordelijk stellen.

Artikel 17. De leden van het Comité moeten hun plicht qua vertrouwelijkheid en geheimhouding inzake de onderzochte dossiers eerbiedigen, inzonderheid wat betreft het uitgebrachte advies en de debatten die het advies voorafgingen.

Ze mogen het Comité van advies niet persoonlijk verplichten.

Artikel 18. Het mandaat van vast lid of van vervangend lid van het Comité van advies wordt niet vergoed.

Artikel 19. Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 4 juni 1992 houdende samenstelling van het Regionaal Comité van Advies voor de taxi's voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij het besluit van 27 oktober 1994, wordt opgeheven.

Artikel 20. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 21. De Minister tot wiens bevoegdheid de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur behoort en de hem toegevoegde Staatssecretaris worden, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 november 1995.

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter, belast met plaatselijke besturen, tewerkstelling, huisvesting en monumenten en landschappen,

Ch. PICQUE

De Staatssecretaris,

E. TOMAS

Publicatie : 2014-01-27

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

19 DECEMBER 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006, het artikel 34;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 1995 houdende de samenstelling, de werking en de opdrachten van het regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, « modifié par l'arrêté du 1er septembre 2011 »;
Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2011 houdende aanwijzing van de leden van het regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat het artikel 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 1995 bepaalt dat de leden van het Comité van advies worden benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van twee jaar;
Overwegende dat het besluit van 16 november 1995 gewijzigd word door het besluit van 1 september 2011 naar aanleiding van een onderzoek naar de representativiteit van het Raadgevend Comité;
Overwegende dat de taxisector hoofdzakelijk mannelijk is, dat de representatieve beroeps-verenigingen van exploitanten en taxi-chauffeurs over het algemeen niet in staat zijn om kandidaturen van vrouwen voor te dragen en a fortiori voor elk mandaat de kandidatuur voor te dragen van minstens een man en een vrouw overeenkomstig de voorschriften van artikelen 2, § 1 en 3, § 1 van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd bij de ordonnantie van 5 juli 2001; dat aan voornoemde regel bijgevolg afgeweken dient te worden met toepassing van artikel 3, § 2 van dezelfde ordonnantie;
Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Vervoer;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. Worden aangewezen als leden van het regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

1° als afgevaardigden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die vertegenwoordigen :
a) de Minister bevoegd voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur : de heer Kristof DE MESMAEKER;
b) de Minister-Voorzitter : de heer Eric COOREMANS;

2° als afgevaardigden van de Directie Taxi's van Mobiel Brussel : Mevr. Michaela POPESCU, Mevr. Véronique VANBERG en de heer Jozef SEGERS (effectieve leden), Mevr. Julie LOMBAERTS, Mevr. Anne LAURENT en de heer Sébastien DE WULF (plaatsvervangende leden);

3° als afgevaardigden van de Directie Beleid van Mobiel Brussel : de heer Jean-Louis GLUME (effectief lid) en Mevr. Noémi HALEN (plaatsvervangend lid);

4° als afgevaardigden van de VZW Fédération nationale des Exploitants indépendants de Taxis (FNEIT) : de heer Saïd BATATI (effectief lid) en de heer Abdessamad BOUCHAL (plaatsvervangend lid);

5° als afgevaardigden van de VZW Ingoboka Taxi : de heer Thomas HABYALIMANA (effectief lid) en de heer Joseph NZABONIMPA (plaatsvervangend lid);

6° als afgevaardigden van de VZW Taxis United : de heer Khalid ED-DENGUIR (effectief lid) en de heer Ridwane BOULAICH (plaatsvervangend lid);

7° als afgevaardigden van de VZW Brussels Unified Taxi (BUT) : de heer Michael ZYLBERBERG (effectief lid) en de heer Alain MANISE (plaatsvervangend lid);

8° als afgevaardigden van de VZW Association des Taxis bruxellois (A.T.B.) : de heer Constantin TSATSAKIS (effectief lid) en de heer Dimos TSIOURLIS (plaatsvervangend lid);

9° als afgevaardigden van de VZW Union professionnelle des Exploitants de Taxis et Taxis Camionnettes (UPETTC) : de heer HAMZI (effectief lid);

10° als afgevaardigden van de VZW Union professionnelle des Exploitants de Taxis bruxellois (UPETB) : de heer Mustafa BEGGAR (effectief lid) en de heer Mohamed DRINE (plaatsvervangend lid);

11° als afgevaardigden van de Belgische Transportarbeidersbond : Mevr. Sandra LANGENUS (effectief lid) en M. Frederik CAPELLE (plaatsvervangend lid);

12° als afgevaardigden van de Christelijke Centrale van Vervoerarbeiders : de heer Philippe LESCOT (effectief lid) en de heer Roberto PARILLO (plaatsvervangend lid);

13° als afgevaardigden van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : de heer Frédéric DE CLERCK (effectief lid) en de heer Daniele EUSEPI (plaatsvervangend lid);

14° als afgevaardigden van het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur : de heer Claude FIEVEZ (effectief lid) en de heer Pierre STEENBERGHEN (plaatsvervangend lid);

15° als afgevaardigden van de nationale Groepering van Taxiondernemingen en de diensten voor de Locatie van voertuigen met chauffeur (G.T.L.) : de heer Marc DELIRE (effectief lid) en de heer Pierre STEENBERGHEN (plaatsvervangend lid);

16° als afgevaardigden van de telefooncentrales : de heer Luigi MARROCCO en de heer Michel PETRE (effectieve leden), de heer Damien WALCKIERS en de heer Kévin FIDALGO (plaatsvervangende leden);

17° als afgevaardigden van het gebruikerscomité van de taxi's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de heer Patrick BROHAN (effectief lid) en Mevr. Francine WERTH (plaatsvervangend lid);

18° als afgevaardigden (zonder stemrecht) van de VZW FED. Ho.Re.Ca Brussel : de heer Yvan ROQUE (effectief lid) en de heer Laurent NYS (plaatsvervangend lid);

19° als afgevaardigden (zonder stemrecht) van de VZW Brussels Hotels Association (B.H.A.) : de heer Rodolphe VAN WEYENBERGH (effectief lid) en de heer Fréderic DE DEKEN (plaatsvervangend lid);

Art. 2. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2011 houdende aanwijzing van de leden van het regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 10 november 2013.

Art. 4. De minister bevoegd voor bezoldigd vervoer van personen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 19 december 2013.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top